« Åben havelåge | Main | Glasmenageri »

20 July 2017

Comments

Bitten

Hvor er det fint - det må have været et gevaldigt tællearbejde. Der bliver vel taget nogle billeder på lørdag som du vil vise os? Jeg håber I alle får en dejlig dag,

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha'! Det var ikke så galt, men det var jo også tredje gang jeg strikkede det, og mønstret er hurtigt lært udenad.

Og jo, jeg tænker nok, at jeg får taget lidt billeder. :-) Vi håber også at det bliver en god dag. Desværre lover det ikke så godt med vejret.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad