« Mandagsmosaik | Main | Én blok! »

25 July 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Det gjorde de, stod på en sten. De syntes også det var lidt "underligt" at han ville have dem ud i vandet, men det var jo for at få den gamle ramponerede bygning med i baggrunden.

Telefonen gik på omgang, da jeg havde set SMS'en fra Tobias, og det var først da den kom tilbage til mig, at jeg opdagede, at de stod ude i vandet. :-)

Jeg glæder mig også til at vise flere, der var så mange gode blandt dem, som fotograferen havde redigeret og sendt til dem.

Parttime Perfectionist

Ja, hun var bare så fin!

Og nej, det er sandt. Det allersidste, som blev taget før de kom tilbage til forsamlingshuset, er et helt fjollet et, hvor Emil og Tobias også er med. Med en paraply og bærepose. Det er rigtig godt!

Jeg håber, at jeg snart kan vise flere. :-)

Parttime Perfectionist

Der er også noget at glæde sig til. Han havde ikke redigeret så mange af dem, men de har fået alle RAW filerne, så kan de selv redigere i dem og der er mange flere. Han havde bl.a. også taget nogle utroligt fine af bordpynten.

Og god bedring! Det var nu da godt, at du nåede at være med til festen, når det nu skulle være. :-)

Connie

Det glæder vi os også til at se! Jeg er hjemme syg - svedeturene var ikke bare "pjat", jeg havde - og har - feber. Men ikke "normale" influenza-symptomer, så besøget af Susanne og Peter i mandags blev aflyst mandag morgen og jeg kommer ikke til at repræsentere banen sammen med Keld i dag (der kommer Unesco-repræsentanter vedr. Geopark Vestjylland, der er indlagt togtur fra Thb til Victoria fra 15.52 til 16.08...)

Signe

En smuk-smuk brud, hvor er hun yndig.

Det er ikke altid de perfekte billeder, der rummer de skønneste minder.

glæder mig til de næste mange billeder.

Knus. Signe

Bitten

Hvor er det nogle dejlige billeder. Et skønt par at se der i vandkanten, de stod vel på en sten? For hvor ville det da være en skam, hvis de yndige sko blev ødelagt for ikke at tale om kjolen. Det var bare så fint det hele, også den smukke gamle ring.
Glæder mig til at se mere.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad