« | Main | »

26 July 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Jeg har også en UFO liggende, syet over pap, men jeg synes ikke det gør så meget, jeg opfatter dem nemlig som evighedsprojekter, fordi jeg er så lidt glad for at sy over pap.

Jeg har også to andre ting liggende, som er mindst 20 år gamle. Dem forestiller jeg mig sådan set også at jeg engang får færdige.

Bitten

Jeg har mægtig lyst til at prøve denne blog, men da jeg har en "UFO", et lille tæppe, også syet over pap, liggende på 3.-4.år, ja så må jeg hellere lade være - men måske en gang.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad