« Woodruff Quilt | Main | Søndags sang til godnat »

13 August 2017

Comments

Angelika

hej Jette,
det er godt nok et dejligt sted ! Den grønne skammel faldt jeg også for plus en masse andre ting. Faktisk er det kun madonnaen jeg sagtens kunne undvære, men så vidt jeg kan se, vogter hun over nået garn/tråd, så lad gå ;-))

kh
Angelika

Parttime Perfectionist

Ja, der er fantastisk. Anne-Mette har et vældigt talent for at stille ting sammen på en spændende og fin måde. Så selv om man måske ikke køber noget, så går man alligevel altid hjem med et eller andet.

Og ja, Madonnaen (selv om den da er fin) kan jeg også undvære. Jeg er ikke katolik. :-)

Men det er rigtigt, hun våger over noget garn (hørtråd, tror jeg det er) så hun gør da lidt gavn. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad