« En pose med snor | Main | »

24 August 2017

Comments

Britta

Dem kunne jeg godt finde plads til her i huset 😊

Parttime Perfectionist

Ja, det kunne jeg jo heldigvis også. Men nu må vi se, om det bliver til nogle, for indtil videre ved jeg kun det ene sted, hvor de kan købes. Og det er jo ikke lige ved døren.

De findes heller ikke på deres webshop. Kunne en sød ekspedient i en boligforretning i Holstebro konstatere, da jeg var derinde for at høre efter dem i onsdags. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad