« Mandagsmosaik | Main | En pose med snor »

22 August 2017

Comments

Bitten

Dejlige billeder, og hvor dine 3 børn dog ligner hinanden.

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha'!

Ja, de har i hvert fald noget tilfælles. Jeg synes ikke selv, at det er så tydeligt, men der er træk hos dem hver især, som de har tilfælles med en af de andre.

Drengene har f.eks. deres fars hage og Bolette og Tobias har deres fars "tudse"øjne (de er brunlige og grønne. Meget smukke, synes jeg. Emil har desværre bare arvet mine kedelige blågrå. :-D)Og drengenes manglende hårpragt stammer vist desværre også fra min side. :-)

Heidi Ruby

Dejlige billeder Jette ufatteligt dine børn er så gamle for kan jo stadig huske da de var små ( og jeg er jo ikke blevet ældre) men mangler altså at se et billede af brudens forældre :p knus Heidi

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha'!

Der findes ikke billeder af brudens forældre. Andet end et par meget morsomme af alle gæsterne, som var blevet gennet hen til en udtørret sø, hvor flere var ved at brække anklerne undervejs. :-)

Vi har set to af billederne derfra og især det ene viser en flok mennesker, som kigger alle andre steder hen end på fotografen. :-D

Det må du komme og se, næste gang du kommer hjem til Thyborøn!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad