« Søndags sang til godnat | Main | Krudt eller ukrudt? »

04 September 2017

Comments

dvd.elma@comhem.se

Vilket kalas med så många fina tekoppar!Jag dricker just nu mitt kaffe ur en fin vit mugg -gott!
Louise D

Parttime Perfectionist

Jeg synes, det er sjovt at finde billeder, som er i et bestemt tema. Desværre var der et, som ikke kom med, fordi den, som har taget billedet, har gjort det "ulovligt" at downloade det.

Det er dette her: https://www.flickr.com/photos/21692231@N06/3733798660/in/faves-54633301@N00/

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad