« | Main | Indigo Triangle Baby Quilt »

13 September 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Jeg er altså også svært glad for dem!

Og det var da måske en idé. Det vil jeg tænke lidt mere over. Vi har jo en søn, som nok ku' være leveringsdygtig i nogle stumper metalplader. :-)

Angelika

hej Jette,
de er så fine ! Har du tænkt over at lime små, tynde metalplader på skabet ? Der findes noget der hedder Tesa Power-Strips som er gennemsigtig og nemt kan fjernes hvis man bliver træt af dem.

kh
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad