« To på een gang. Næsten. | Main | Kantareller og smuk salat »

27 September 2017

Comments

Bitten

Hvor er den fin, hvor stor er den? Jeg får helt lyst til at gå i gang med sådan en, den ville også være fin som top til et babytæppe, og rester har jeg mere end nok af. Du tager den vel med til Ramme en gang.

Parttime Perfectionist

Tak for det!

Jeg ved ikke - endnu - hvor stor den er, men jeg vil gætte på, at den er omkring 75-80 cm. Den blev mindre end jeg havde tænkt, men det er fordi jeg oprindeligt ville have lavet 16 blokke. Så inde i mit hoved har den stadig den størrelse, som den ville have været, hvis jeg havde fået lavet 16 blokke.

Den kunne bestemt være fin som et babytæppe. Og ja, jeg skal nok tage den med til november!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad