« Strikkefestival på Fanøvej | Main | Søndags sang til godnat »

17 September 2017

Comments

Bitten

Fint, igen noget med blå stoffer. Det bliver spændende at se det færdige resultat. Jeg har også nogle gamle, blå blokke liggende, de må hellere blive fundet frem, så jeg kan få afsluttet endnu en UFO.

Parttime Perfectionist

Jaa, blå er jo min yndlingsfarve. Jeg har fået syet blokkene sammen, den ene blev frygtelig skæv, men jeg har nu tænkt mig at lave det færdigt. Jeg skal se om jeg kan finde stoffet til gitteret og bestemme mig for, om jeg stadig vil bruge det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad