« Hokus pokus - en løber! | Main | Rudolf med den røde... »

13 October 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Ja, det går da strygende lige for tiden! :-)

Men jeg har sandelig også meget til at ligge, som ikke er spor færdigt. Jeg har tænkt, at jeg skal have noget af det med, når vi skal have førstehjælpsdag til november. Der er meget, som skal "lægges sammen" og det kan jeg ikke rigtigt tage mig sammen til.

Men jeg har også manglet noget vat, så det betyder jo også noget. Nu har jeg fået købt, så nu gælder den undskyldning i hvert fald ikke længere.

Bitten

Hold da op, hvor er du produktiv. Du giver mig jo helt stress! Men det må være dejligt at få gjort de forskellige projekter færdige, det burde jeg også se at få gjort - der er nok at tage fat på.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad