« Mandagsmosaik | Main | Nu varer det ikke så længe »

10 October 2017

Comments

Bitten

Uha, uha - godt jeg ikke var med på turen, jeg ville have forkøbt mig - igen. Nu må jeg i stedet for sidde her og "savle" ved synet af de søde stoffer. Jeg har fortrudt jeg ikke tog med, men nu ved jeg i det mindste hvor stofferne er købt.

Parttime Perfectionist

Det var altså også en rigtig god tur. Og godt var det også, at vi kom af sted søndag, pga. vejret. Det skulle have været lørdag.

Jeg var mest betaget af Den lille lade. Så der vil jeg rigtig gerne en tur til igen! Snart. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad