« Testing! | Main | »

06 October 2017

Comments

Bitten

Flot, men man siger jo også at "øvelse gør mester". Nå, men jeg tror nu jeg havde givet op for længst og proppet det hele i kassen med "måske sys igen.

Parttime Perfectionist

Tak! :-)

Jeg har jo efterhånden også øvet mig i nogle år! Og jeg giver ikke op lige med det samme. Hvis jeg gjorde, så ville jeg ikke få syet noget som helst! :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad