« Glade graner | Main | En moderne bordløber »

23 November 2017

Comments

Connie

Så har du jo alligevel købt julestjerner i de to stager! De er vældig søde. Har du afprøvet maskinen?

Parttime Perfectionist

Ha, ja, det er jo også sandt! Men de her er heldigvis betydeligt mere holdbare end en plante.

Nej, jeg har siddet i sofaen og gloet - men i morgen skal jeg se, om den vil med til at sy. Det tænker jeg, at den vil. Og måske vil min egen også, når den opdager, at der er kommet en rival! :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad