« En julequilt | Main | Mysteriet om en tallerken »

02 November 2017

Comments

Bitten

Super idé, især i julestoffer, den må jeg prøve. Kan sagtens nå det inden jul - tror jeg.

Parttime Perfectionist

Det tror jeg også du kan! Jeg har også lyst til at prøve!

Vi kunne jo «sy sammen»! :-)

Bitten

Yes, jeg tager firkanter + stofrester med til Ramme d. 18.

Parttime Perfectionist

Jeg tænkte nu mere på, at vi skulle sy sammen i cyberspace. :-)

Men jeg kan også godt tage stof med, så kan vi da skære til det den dag. Jeg tager ikke min symaskine med, den skaber sig helt idiotisk for tiden, så det gider jeg simpelthen ikke.

Jeg har godt nok overvejet ikke at komme d. 18., for vi skal have børn (et af dem bliver det vist kun) hjem til and. Kommer jeg, så bliver jeg der ikke helt til vi er færdige.

Bitten

OK, jeg kan godt forstå du vil være hjemme. Nu ser vi, der er jo også andre muligheder.

Parttime Perfectionist

Jeg vil nu også gerne til Ramme, men jeg ser hvordan det går i løbet af ugen, som bliver lidt vel fyldt op. :-)

På Instagram har jeg set en version, hvor der er brugt hele stykker stof. Det overvejer jeg at gøre, hvis jeg skal sy en blok, for jeg har noget stof til at ligge, som lige ville egne sig til det.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad