« Årets juleture - anden del | Main | Mandagsmosaik »

26 November 2017

Comments

Parttime Perfectionist

Det tænkte jeg nok. Så progressiv var DR jo slet ikke. Eller også var de, for vi så jo Ungdomsredaktionen og ikke sådan noget amerikansk pop. :-D

Og ja, det med frit valg på alle hylder er jo slet ikke så godt. Det er egentlig bedst, når der er lidt begrænsninger. Næsten overalt i livet.

Angelika

Vi kunne se The Partridge Family og jeg husker at vi sad klistret til tv-skærmen og så skulle alt selvfølgelig vendes med klassekammeraterne dagen efter.
Det var faktisk ret fedt at vi ikke havde så meget at vælge imellem, som de unge har i dag. Vi blev da ekstra glad for det vi havde :-))

Parttime Perfectionist

Det synes jeg også!

Gad vide, om ikke man kunne se The Partridge Family på tysk TV? Jeg synes, at jeg kan huske, at der var en del om dem/det i Bravo, som jeg købte i mange år. Det kunne man nemlig ikke se her, men jeg har ikke desto mindre albummet The Partridge Family.

Da jeg genså et andet albumcover på YouTube kunne jeg faktisk ikke huske, om jeg ikke også har det. Jeg bildte mig ind, at det kun var det med TPF jeg havde.

Og ja, det var nok også Donny Osmond, som var min favorit. :-)

Angelika

hej Jette,
det var hyggeligt at høre den sang igen. Jeg husker ham mest fra The Partridge Family og ja, han var lækker, men han kunne slet ikke slå Donny Osmond ;-)))

kh
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad