« Forår og frost inde, vinter og varme ude | Main | »

14 January 2018

Comments

Bitten

Hej. Har du nu bøvl med den skulder igen? Måske har du haft for travlt med strikketøjet, min fysioterapeut siger at man højst må strikke en time ad gangen. Men det er jo lidt svært at overholde, ikke? God søndag alligevel.

Parttime Perfectionist

Ja, det er noget hø. Det er længe siden sidst og det er ikke helt så slemt som det nogen gange har været, men irriterende og træls er det under alle omstændigheder. Det er absolut ikke pga. strik, for jeg har ikke haft et ordentligt strikketøj i et par uger snart. Jeg har taget tilløb til at begynde på noget nyt, men det er ikke blevet til noget særligt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad