« Rodfrugtsalat | Main | Strik selv dine klarklude »

17 January 2018

Comments

Bitten

Rart at se at du er "på" igen. Kan man ikke strikke en slags skuldervarmer?
Hilsen Bitten.

Parttime Perfectionist

Tak for det!

Jo, det kan man nok godt, men det er et spørgsmål om det virker. Man må vist bare lære at leve med, at man har en frossen skulder (eller to, det har jeg prøvet een gang, det var sandelig ikke sjovt! :-D). Heldigvis går der længe imellem, at det bliver helt dybfrossent.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad