« Løber godt på vej | Main | Bøvs! »

07 March 2018

Comments

Bitten

Det må da være dejligt at være i god tid, ha-ha! Men det skal nok blive en sød pude, når den altså er færdig.

Parttime Perfectionist

Det er jeg jo i grunden blevet helt god til, i hvert fald i forhold til jul. Sidste år blev jeg færdig med to ophæng, længe før det var jul. Nej, tre med det med kransen. Så deeeet....!

Men tak for de pæne ord, jeg synes heller ikke, at de er så ringe. Jeg tror, at de er mindst 15 år gamle, men de virker ikke "gamle".

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad