« Instagrams lyksaligheder | Main | Nyt billede til samlingen »

26 July 2018

Comments

Bitten

Ja, den lysestage kunne jeg også godt tænke mig, måske 2. Den ville passe fint på spisebordet i køkkenet, her sidder vi næsten altid når vi kun er 4. Hvis vi bestilte sammen kunne vi jo deles om fragten.

Parttime Perfectionist

Uha, nu frister du!! Jeg har ellers ikke tænkt, at jeg skulle bruge en 25-øre mere på den slags "pjat", efter vi har været på ferie.

Men hvis jeg får lidt betænkningstid, så kunne det da godt være. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad