« Mandagsmosaik | Main | North West Quilt block »

18 September 2018

Comments

Parttime Perfectionist

Hihi! Jeg tror nu nok, at det øverste er lidt utydeligt foroven. Så det er nok ikke bare øjnene (øjet) det er galt med.

Men i søndags, da jeg kørte til Ramme, kunne jeg se, hvor galt det er. Jeg syntes ellers, at det måske var for tidligt, da jeg selv skulle bestemme, om det skulle være nu. Det er det nok slet ikke.

Bitten

Sorry, jeg ser begge billeder klart og tydeligt. Det bliver rart for dig at få den stær fjernet, inden du får helt “pip”. Undskyld, den var vist lidt fjollet, den bemærkning.

Parttime Perfectionist

Ja, det ser ikke så galt ud, hvis man bare ser på stofferne, farverne og sammensætningen. Det er "bare" det tekniske det er galt med. Jeg ved ikke helt hvad jeg vil gøre, men når en gang ånden kommer over mig vil jeg måske sy en eller to nye blokke og se om jeg har mere held med størrelsen på dem. Eller også nøjes jeg bare med at "tilpasse" størrelsen på de to jeg har. Det kommer selvfølgelig til at betyde, at der kommer til at mangle nogle spidser, men det er jeg næsten (næsten) ligeglad med.

Er det forresten bare mit dårlige syn eller er det øverste billede ret utydeligt? Jeg kan virkelig se, at der er noget galt med mit øje, når jeg sidder her. Det er som om, der er klistret Vita Wrap på brilleglasset! :-D

Bitten

Øv, hvor ærgerligt, det samlede syn er da fint. Men jeg tror du kender løsningen. Jeg kan godt forstå at du er lidt træt af det hele og skal sunde dig lidt, jeg kender fornemmelsen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad