« Jul hos Karsten og Flemming | Main | Søndags sang til godnat »

11 November 2018

Comments

Bitten

Slap nu lige af. Den ser fin og julet ud, men man kunne da også have den på bordet når der er fødselsdag i huset.
God søndag.

Parttime Perfectionist

Vent bare til du ser den tættere på! Den ér ikke pænt lavet og lever slet ikke op til min sædvanlige standard. :-D

Men den er som den er, og den er da bestemt ikke helt umulig.

Og ja, den kunne også godt agere fødselsdagsløber.

Tak i lige måde! Vi er på vej hjem fra Arrild. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad