« En ganske almindelig tirsdag i november | Main | Pakkespil - med indlagt (ekstra) spænding »

29 November 2018

Comments

Bitten

Nå, nå - det er da et pænt billede så det kan vi da godt tåle at se igen. Og så skulle du bare se det hele om aftenen når alle lysene er tændte. Jo, vi er skam stolte af julepynten i Holstebro (også i år).

Parttime Perfectionist

Jeg er lidt forvirret, for billedet, som jeg ikke kunne "skaffe" i dag, er af et nyt hyacintglas, som jeg købte, da vi var på tur hen over weekenden.

Men ja, det er så flot på Store Torv især (jeg var kun deromkring og så op forbi YouSee) Jeg håber også, at vi kommer til at se det i mørke, om ikke andet, så når vi skal ud at købe julegaver.

NU vil jeg lave et andet indlæg - med billeder. For nu virker det igen. Det bliver bare ikke det, som jeg havde tænkt i morges. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad