« Japansk foldeteknik | Main | Søndags sang til godnat »

04 November 2018

Comments

Bitten

God ide. Jeg får også lyst til at sy den. God søndag.

Parttime Perfectionist

Altså, det er ikke nemt at følge med, når man ikke har en computer. Jeg har først opdaget din kommentar nu.

Når jeg er hjemme igen og ovre operationen, så skal jeg prøve at sy en blok eller to mere.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad