« Godt begavet | Main | Grønt er godt for øjnene »

29 December 2018

Comments

Parttime Perfectionist

Tak for det! Jeg må da prøve.

I dag, hvor jeg er lidt mere vågen, end jeg var, da jeg så indlægget sent i går aftes, er det gået op for mig, hvorfor de måtte have en pose fra den butik. :-D

Angelika

prøv at kigge her : https://onlyangelika.blogspot.com/2013/03/recycling.html

Parttime Perfectionist

Ja, det kunne man selvfølgelig gøre. Jeg havde slet ikke tænkt på, at den kan bruges til noget. Det må jeg da virkelig overveje.

Angelika

Hej Jette,
sæt i gang, det bliver godt :-) Jeg har engang syet en lille taske af en plastikpose som jeg var vild med. Jeg strøg vlieseline på foret og syede den som en lille mulepose.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad