« Julefugle | Main | En lille juledims »

05 December 2018

Comments

Parttime Perfectionist

Nej, det er da også sandt! Det havde jeg glemt, og så tænkte jeg, at det nok var "same procedure as last - time" :-) Men så vil jeg da glæde mig til i morgen!

Og ja, jeg har også tænkt på at strikke fra den anden ende af nøglet, men det bliver vist for bøvlet tror jeg. Jeg kan snildt forestille mig den sammenfiltring af garn, det kan give.

Jeg strikker i Holst garn, som jo ikke er vasket, så det vil gerne hænge sammen med sig selv. Det har jeg ikke mod på. Og jeg har som sagt kun 4 strømpepinde tilbage, så det virker SLET ikke tillokkende. :-D

Magic loop var vist nærmest den teknik jeg brugte, da jeg strikkede som teenager, i 70'erne. Jeg har dog ikke studeret det nærmere, fordi jeg ikke har noget i mod at strikke med strømpepinde. Dengang var det kun i nødsfald, hvis jeg manglede et sæt pinde. :-)

Dorthe Schødt

Du har ikke fået læst til rigtigt idag, for dagens opgave var på begge manchetter, så i morgen er der nyt til din vante
Du kan jo bage tage af samme nøgle fra den anden ende! Så kan du godt strikke nr 2 også.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad