« Fremskridt - sådan da | Main | Mandagsmosaik »

27 January 2019

Comments

Connie

Jeg synes, jeg kan huske, du har haft denne her før - kan det passe

Parttime Perfectionist

Jooo, det kan godt være. Jeg kan ikke selv huske det. Men der er nogle gengangere.

Jeg har ikke haft godnatsang helt siden 2009, men det er jo alligevel blevet til nogle stykker.

Connie

29. juli sidste år ;-)

Parttime Perfectionist

Nej, ved du nu hvad, jeg er LIGE blevet færdig med at kigge alle godnatsangene igennem og jeg har ikke mødt den. Men måske har jeg glemt at kategorisere den... :-)

Jeg har fundet den. Og der står ganske rigtigt ikke noget om, at det er en Søndagssang til godnat. Men til gengæld står der da næsten akkurat det samme i teksten, som jeg skrev i den seneste version. Det er også den samme version af melodien. Sikke noget!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad