« Japansk rispose | Main | Log Cabin Coaster »

27 March 2019

Comments

Bitten

Hej. Nu får jeg ikke lavet mere i huset her i formiddag, jeg skal da se alt om Shetland. Linket til Shetland får mig til at mindes vores tur dertil i 2009, en af de bedste ferier vi har haft. Hvor ville det være skønt at komme derover til wool festival mm. Tak for linket, den side vil jeg vende tilbage til.

Parttime Perfectionist

Hihi, det var da dejligt, at jeg kunne aflede din opmærksomhed fra husarbejdet.

Og ja, jeg synes også, at det kunne være fantastisk at komme til Wool Festival. Jeg har overvejet, om jeg skal til Fanø i år. Det bliver holdt på skolen og i hallen i år, lige som da der var Quiltefestival. Sidste år blev teltet, som var stillet op på havnen, oversvømmet, så det turde de ikke satse på igen i år.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad