« En pude med half square triangles | Main | Et pust fra fortiden »

26 April 2019

Comments

Fríða

rigtig meget til lykke, jeg håber du bliver ved, for jeg læser i hvert fald trofast med, selvom jeg ikke er dygtig til at kommentere.
kh.fra Island
Frida

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Frida! Og dejligt, at høre, at du læser med. Jeg føler jo, at vi kender hinanden, fordi vi har været medlem af Webstrik i mange år. Jeg er det stadig, men det bliver ikke til mange indslag der. :-)

Jeg håber også selv, at jeg gider blive ved, for det er en stor fornøjelse at læse tilbage, synes jeg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad