« 10 år! | Main | Sådan laver man »

27 April 2019

Comments

Parttime Perfectionist

Tusind tak for din kommentar, Louise! Det er altid en glæde at se dem. I går nåede jeg kun at læse den, for jeg var ved at gøre mig klar til at køre til vores møde. Og da jeg kom hjem havde jeg helt glemt, at jeg skulle have den postet.

Så morsomt at høre om dine oplevelser med Lise Bergene. Jeg har hørt, at hun ikke syr mere og at hun desværre har været syg. Jeg må have kigget på omslaget af bogen, så jeg kan se se "din" quilt" :-)

Og tak for de pæne ord om bloggen!

dvd.elma@comhem.se

Tänkte omedelbart på Lise då övre kanten på blocket syntes. Lise har många gånger varit här hos Jämt-Kvilten, men nu är det länge sedan. Första gången sydde vi rutiga stjärnor och för c:a en månad sedan hade jag med den och en med just det block du visar i dag till "mötesplatsen" jag besöker tre ggr i veckan. Denna gång fick mina vänner välja "dekoration" och de valde den handsydda som var lite färggladare. Jag söker ofta i Lises böcker för där det finns sånt jag tycker om.Omslaget på Kreative lappe ideer är en kvilt som Lise sydde sen hon sett en kvilt jag sytt efter en bild i en engelsk tidning.Så roligt att som amatör inspirera Lise, som berättade att hon sålt kvilten.
Din fina blogg är en stor källa till glädja med fina bilder o text.Louise D

Parttime Perfectionist

Det kunne jeg heller ikke, så jeg måtte sprætte en gammel op.

Jeg har også en gammel Quilter's Newsletter, hvor det er forklaret, hvordan man gør, men jeg gad ikke komme til at kigge dem igennem. :-)

Bitten

Super, så ved jeg hvad det drejer sig om. Tror egentlig også at jeg var med på det kursus i Knaphullet, men helt hvordan vi syede blokken kan jeg ikke huske. Vi ses.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad