« Scrap Jar Stars | Main | Så langt så godt (i hvert fald udmærket) »

30 May 2019

Comments

Margit Fink

Åbne haver er da vistnok lørdag og søndag😄

Parttime Perfectionist

Du har da ret! Jeg har bare fokuseret på at jeg ikke kunne komme til det i år og ikke tænkt over datoerne.

Det må jeg hellere få rettet! 😊 Sådan noget sjusk kan vi ikke have på en delvist perfektionistisk blog!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad