« Mandagsmosaik | Main | Plast og pelargonier »

10 June 2019

Comments

Bitten

Også tillykke herfra. Sød pige, poetisk billede.

Parttime Perfectionist

Mange tak! Det var smukt sagt, både om barn og billede. :-) Min mands sårede finger ødelægger nu lidt det poetiske. :-D

Jeg var i færd med at beskære billedet, men så syntes jeg det blev så fjollet. Nu kan man i hvert fald se, at hun sidder og snakker med ham.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad