« Bolettes quilt | Main | Mandagsmosaik »

21 July 2019

Comments

Connie

Det kunne også have været “Sig månen langsomt hæver”. Nephew har lavet en ny version, som også er god

Parttime Perfectionist

Det er sandt, det kunne det også have været. Jeg synes jo ikke, at der er andre udgaver, som dur end den med Gitte Henning. :-)

Jeg har hørt den med Nephew (den havde "premiere" i programmet Syng fra den blå på DRK sidste år) og den er heller ikke så ringe. Men Gitte Hennings er den bedste.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad