« Arghhh!!! | Main | Roulade - Gratis opskrift »

28 December 2019

Comments

Connie

Vores julepapir er faktisk købt allerede i november 2005 - så det er rigtig lang tid siden. Men rullen var også oprindeligt på 200 meter. Der er nok ca. en trediedel tilbage

Parttime Perfectionist

Det må jeg have gjort opmærksom på! :-D Vi kan ikke have den slags unøjagtigheder. Men jeg mener da, at der var snak om, juleaften, at I fandt kvitteringen sidste år og at det da var 10 år siden rullen blev købt.

Jeg var i tvivl om, om det var 100 meter eller mere, så derfor skrev jeg ikke noget om det. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad