« En lille halsedisse | Main | Strik en lille lommenisse »

07 December 2019

Comments

Connie Kammersgaard Thomsen

Jeg mente faktisk, at du havde det færdigt. Og hvis det, du i sin tid har broderet på, er fra Ugebladet Søndag (køb det mandag), så burde det være i rødt, sådan som mine Søndags-broderier er. Mendet kan være, jeg husker forkert....

Parttime Perfectionist

Det tror jeg ikke. Det ville da også næsten ligne mig dårligt. Jeg har vist kun tre julebroderier, som jeg har fået færdige, det med nisserne, som hænger i gangen og så to af de små "postkort" fra HF, hvor den ene er en mistelten og den anden har jeg glemt, hvad er. Og de er begge to væk. Men de er dog her i huset.

Til gengæld er jeg helt sikker på, at du husker forkert, for jeg kan/kunne stadig se billedet for mig, så jeg er sikker på, at det var det samme. Den røde version så jeg også, da jeg googlede efter Peters jul.

Jeg har fundet ud af, at jeg skulle have købt et stykke hørlærred på 50 x 50, for broderiet bliver 25 x 45, men det gør ikke så meget, så springer jeg bare over lysestagen forneden. Det har jeg en svag anelse om, at jeg også dengang for længe siden, havde tænkt mig at gøre.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad