« Nissehuer her, nissehuer der! | Main | Mandagsmosaik »

15 December 2019

Comments

Connie Kammersgaard Thomsen

Det vil jeg så gøre.... Det er også den med den mest rørende tekst, da der er ændret på senere udgaver. Her må man “muddle through somehow”, mens man senere synger noget om “hang a shining star on the highest bow”, som jo alt andet lige er mere optimistisk i tonen....

Parttime Perfectionist

Nu håber jeg, at du er kommet dig over det! 🙂


Jeg har faktisk aldrig tænkt over, at teksten er anderledes, i forhold til filmens. Den linje bliver endda nævnt i kommentarerne på Youtube. Men i filmen passer det andet også bedre, for de skal jo flytte, det er det, som er så sørgeligt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad