« Mandagsmosaik | Main | Forstyrrende elementer »

28 January 2020

Comments

Rikke

Jeg ville have gitter imellem

Parttime Perfectionist

Nja, jeg tænkte egentlig med det samme, at det IKKE var løsningen.

Nu prøver jeg at lave de sidste blokke med mere ro på, så ser vi, hvordan det kommer til at se ud.

Men tak for dit input! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad