« Bleeeeh... | Main | En sød babydragt »

29 January 2020

Comments

Parttime Perfectionist

Det er sandt! Men han skal nu ikke forvente alverden fra mig, når det gælder Lego. Sidste år købte jeg The Joker til ham, men samlede den selv. Og var nær gået i koma over, hvor kedeligt og besværligt jeg syntes det var. :-D

Tak skal du have, nu vil jeg ønske dig en god aften, for dagen er jo stort set gået. :-)

Susan Durup

Det er altid godt at kunne hente assistance..... uanset hvad det er til :-)
Rigtig god dag
Susan

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad