« Ud på tur | Main | En god bog! »

15 May 2020

Comments

Anette Buchardt Christensen

Hvor er det også bare smukt; så pyt med det har været lidt besværligt :-) Vi må håbe badesæsonen kommer i gang, det er lidt for koldt lige p.t. efter min smag :-)
Ønsker dig en herlig weekend.

Kh. Anette

Parttime Perfectionist

Hip hurra!! Det er lige før du skal have en præmie! Nu lader det jo til, at det endelig kan lade sig gøre at skrive en kommentar igen. Langt om længe.

Tak for de pæne ord. Og ja, det er sandelig ikke den bedste start på badesæsonen i år. :-) Tak i lige måde!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad